Diviacka Nová Ves

Aktuality


Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves - 27. 06. 2017V zmysle  § 13  ods. 4 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  starosta obce Diviacka Nová Ves Ivan Kohút   z v o l á v a zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Diviacka Nová Ves:


Dátum:  27. 06. 2017 (utorok)

Čas:   18,00 h.

Miesto:  Obecný úrad v Diviackej Novej Vsi

Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva:

1.  Otvorenie.

2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia.

3.  Voľba návrhovej komisie.

4.  Správa starostu obce o činnosti obecného úradu.

5.  Správa o činnosti komisií.

6.  Správa HK obce o činnosti a výsledku kontrol za 2. štvrťrok 2017.

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2017.

8.  Návrh úprav rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2017.

9.  Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2016.

10.  Rôzne.

11.  Diskusia.

12.  Záver.

(zverejnené 23.06.2017)Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov politických subjektov a kandidátov vo volebnej kampani


Návrh Dodatku č. 1 (zverejnené 12.6.2017)Hlasovanie za projekt SSE nadácia Pontis pre ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves


 

Vážení občania, ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves sa zapojila do projektu SSE nadácia Pontis na skrášlenie prostredia našej školy. Súťaží sa o 2.000,-€ na vybudovanie Skalkovej záhrady v priestoroch ZŠ.

Hlasujte prosím za náš projekt ZŠ s MŠ Diviacka Nová Ves na stránke https://www.seas.sk/ukazte-sa-v-lepsom-svetle.

Hlasuje sa pomocou formulára. Forma hlasovania je vysvetlená na tejto stránke.

Ďakujeme vopred za každý odoslaný hlas.

 Projekt ,,Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves"Základné informácie o projekte (zverejnené 01. 06. 2017)Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves"


 

Základné informácie o projekte (zverejnené 01.06.2017)Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 (zverejnené 29.5.2017)Turistický výstup na Rokoš - 01. 05. 2017


rokos17

Foto: G. Macková

Fotogaléria - 1. časť

Fotogaléria - 2. časťZverejnenie zámeru predaja majetku obce


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce (zverejnené 16.5.2017)Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2016


 

Návrh Záverečného účtu (zverejnené 05.05.2017)Stredoškolská odborná činnosť - prezentácia obce Diviacka Nová Ves


Vidiecky turizmus - cestovný ruch, kultúrno-historické pamiatky obce

 

autor Romana Miniková 

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara