Diviacka Nová Ves

Aktuality


Novianske dni prostredníctvom regionálnej Televízie Centrál, Nitra


,,Novianske dni 2016"

REGIÓN: Tri dni kultúry a športu

http://cetv.sk/index.php/publicistika/item/1838-region-tri-dni-kultury-a-sportu


nd16

Foto: R. Žember

Novianske dni - 1. časť

Novianske dni - 2. časť

Novianske dni - 3. časťNávrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v obci Div. Nová Ves


Návrh VZN č. 1/2016

(zverejnené 20.9.2016)Vyhľadávanie lekárov podľa špecializácie, kraja, okresu a mesta v SR


 

logo

 

Nájdite lekára a objednajte sa online:  www.navstevalekara.skVýzva občanom - predchádzanie výskytu a šíreniu burín


Podľa § 1, 2 a 3 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy vyplýva povinnosť každému vlastníkovi, správcovi, nájomcovi poľnohospodárskych ale aj nepoľnohospodárskych pozemkov okrem iného,

predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením, čím sa zabráni  ďalšiemu   šíreniu  burín.

Z tohto dôvodu Vás vyzývame, aby ste v čo najkratšom  čase  svoje  pozemky  pokosili.

Okresný úrad  Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky plnenia týchto povinností.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa vlastník – nájomca dopúšťa priestupku podľa § 25 a § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.Upozornenie pre držiteľov psov


Zákon NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov upravuje evidenciu a vodenie psov, povinnosti držiteľov  psov a stanovuje priestupky za nedodržiavanie povinností držiteľov psov a tých, ktorí psa vedú.

Bližšie podrobnosti o sume náhradnej známky, vodení psov, znečisťovaní verejného priestranstva, zákazu voľného pohybu psov a zákazu vstupe so psom upravuje všeobecné záväzné nariadenie obce  Diviacka Nová Ves č. 2/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Diviacka Nová Ves.

Upozorňujem držiteľov psov a tých, ktorí psa vedú, že nedodržiavaním vyššie uvedených právnych noriem sa dopúšťajú priestupku, za ktoré im môže byť udelená pokuta.

§ 7

(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa,  ak

a)   neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b)   neprihlási psa do evidencie,

c)   umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej  situácii,

d)  neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

e)  neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f)   nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak

a)  neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

b)  nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,

c)   neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,

d)  nepreukáže známkou totožnosť psa,

e)  nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,

f)   neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

Priestupky prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.Informácia o rozmiestnení kamier v obci Diviacka Nová Ves


Informácia rozmiestnení kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 10.06.2015)Plánovaná výstavba splaškovej kanalizácie - aglomerácia Diviaky nad Nitricou - Diviacka Nová Ves (situácie)


Projektová dokumentácia - výkresy k nahliadnutiu:

Situácia 1

Situácia 2Oznámenie - uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta.


Dovoľujeme si požiadať občanov, ktorí užívajú hrobové miesto na pohrebisku v obci Diviacka Nová Ves a v časti obce Vrbany a nemajú uzavretú  zmluvu o prenájme hrobového miesta vrátane jeho úhrady, aby tak urobili v čo najkratšom čase. V prípade záujmu uzavrieť nájomnú zmluvu treba sa kontaktovať na tel. č. 046/5464 237, prípadne sa osobne dostaviť na obecný úrad. Pre uzavretie nájomnej zmluvy je nevyhnutné priniesť si so sebou občiansky preukaz osoby, ktorá ide zmluvu uzatvárať.  Občania by si so sebou mali priniesť aj úmrtný list zosnulého a list o prehliadke mŕtveho. 

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158