Diviacka Nová Ves

GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation)

 

GDPR (General Data Protection Regulation) je nariadenie Európskej únie, ktoré vstúpi do účinnosti 25. 5. 2018. Jeho cieľom je zvýšiť úroveň ochrany osobných údajov a posilniť práva občanov Európskej únie v tejto oblasti.

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ
Obec Diviacka Nová Ves (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.

zodpovedná osoba: Jela Maruškinová

e-mail: zodpovednaosoba1@gmail.com


Informácie - Účely spracúvania osobných údajov:

O zamestnancoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. MZDY A PERSONALISTIKA,
 2. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 3. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 4. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 5. PROPAGÁCIA,
 6. ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA,
 7. OHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI,

O občanoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 2. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 3. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 4. ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK,
 5. PROPAGÁCIA,
 6. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA,
 7. SPRÁVNE KONANIE,
 8. KATASTER,
 9. ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA,
 10. OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN,
 11. STAVEBNÝ ÚRAD,
 12. PREVÁDZKOVANIE CINTORÍNA,
 13. EVIDENCIA SÚKROMNE HOSPODÁRIACICH ROĽNÍKOV,
 14. SÚDNE SPORY,
 15. HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA,
 16. OHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI,
 17. VOĽBY.

O obchodných partneroch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. KAMEROVÝ SYSTÉM,
 2. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 3. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 4. ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK,
 5. OHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI,
 6. ŽIADOSTI PODĽA INFOZÁKONA,
 7. OBCHODNÍ PARTNERI.rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara