Diviacka Nov Ves

Ďaľšie zmluvyRok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Predchadzajúce

Rok 2015 - uzatvorené zmluvy (tabuľka č. 6)


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

ENVIROPOL s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratuislava

IČO: 46017305

Odber elekroodpadu a nebezpečného odpadu z obce

viď. príloha č. 1

11.11.2015 12.11.2015

zmluva

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová19, Bratislava

IČO: 00686832

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves 124.479,91 18.11.2015 19.11.2015

zmluva

prílohy

priloha1

priloha2

priloha3

priloha4

priloha5

Dodatok k Zmluve č. 1 o odvoze a zneškodňovaní

Obec Diviaky nad Nitricou

IČO: 00318060

Vývoz odpadu v obci Div. Nová Ves viď. článok II. 25.11.2015 26.11.2015

zmluva

Zmluva o terminovanom úvere č. 1358/2015/UZ

VÚB, a.s.,Mlynské nivy 1, Bratislava

IČO: 32320155

Reklonštrukcia verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves 60.000,- 26.11.2015 27.11.2015

zmluva

prílohy

p 1

p 2

p 3

p 4

 

Zmluva o bežnom účte

VÚB, a.s.,Mlynské nivy 1, Bratislava

IČO: 32320155

Účet pre financovanie projektu podporovaného prostredníctvom NFP z fondov EÚ 0,- 26.11.2015 27.11.2015 zmluva
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke  č. 2008/2015/D

VÚB, a.s.,Mlynské nivy 1, Bratislava

IČO: 32320155

Vyplňovacie právo k blankozmenke (úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci)
0,- 26.11.2015 27.11.2015 zmluva


Rok 2015 - uzatvorené zmluvy (tabuľka č. 5)


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva o dielo Martin Fischer, S. Chalúpku 373/1, Nitr. Rudno

IČO: 4698569

Zábradlie  na priechode pre chodcov pri ZŠ v Diviackej Novej Vsi

4.533,60

26.08.2015 27.08.2015 zmluva
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou praxe

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

IČO: 00162094

Odborná prax od 28.9.- 09.10.2015 - Lenka Zuzelková 0,- 03.09.2015 04.09.2015 zmluva
Zmluva o pripojení do distribučnej siete

SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava

IČO: 35910739

Budúce odberné miesto - budova materskej školy 216,36 03.09.2015 04.09.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí NFP č. TN02646

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava

IČO: 30794323

Poskytnutie NFP na Kamerový systém v obci Diviacka Nová Ves 32.146,20 09.09.2015 10.09.2015 zmluva
Zlmuva o poskytnutí technickej služby

CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, Nitra

IČO: 31419470

Kamerový systém v obci 0,- 28.09.2015 29.09.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov Diviacka Nová Ves

IČO: 31790852

Finančný príspevok na rok 2015 100,- 08.10.2015 09.10.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 121

IČO: 36126683

Finančný príspevok na rok 2015 100,- 12.10.2015 13.10.2015 zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu,  Bottova 5, Prievidza

IČO: 00178209306

Finančný príspevok na rok 2015 1.000,- 03.11.2015 04.11.2015 zmluva
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-V-143/2015-029

Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava

IČO: 00151866

Cisternová automobilová striekačka malá IVECO CAS 15 0,- 05.11.2015 06.11.2015 FA


Rok 2015 - uzatvorené zmluvy (tabuľka č. 4)


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

EVO TRADE, s.r.o., Kominárska 141/2-4,Bratislava

IČO: 48067504

Projekt „Poradenské služby vo verejnom  obstarávaní pre zákazku - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves"

2.200,-

24.07.2015 25.07.2015 zmluva
Zmluva o uskutočnení vystúpenia.

Róbert Kajzer, Nemečky 170, Prašice

DIČ: 1031406794

Uskutočnenie vystúpenia ,,Show Roba Kajzera" na Novianskych dňoch 22.8.2015 450,- 27.07.2015 28.07.2015 zmluva
Mandátna zmluva

MANOS COLSUNTING,s.r.o.,Južná 36, Nitra

IČO: 46041915
Externý manažment ,,Kamerový systém v obci Diviacka Nová Ves" 2.787,84 27.07.2015 28.07.2015 zmluva
Dodatok č. 1 k poisnej zmluve

Generali Poisťovňa, a.s.,Lamačská cesta 3/A,Bratislava

IČO: 35709332

Poistenie majetku obce 1.540,- 29.07.2015 30.07.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí služby

Národná energetická spoločnosť a.s.,Zvolenská cesta 1,Banská Bystrica

IČO: 43 769 233

Realizácia  svetelno-technického merania po rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves 3 629,- 29.07.2015 30.07.2015 zmluva
Zmluva o dielo

CZ CZ Nitra,s.r.o., Zlatomoravecká 5,Nitra

IČO: 31419470

Kamerový systém v obci Diviacka Nová Ves 35.787,60 30.07.2015 31.07.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2015

ZO SZZP Diviacka Nová Ves

IČO: 00698172

Finančná dotácia na rok 2015 400,- 07.08.2015 08.08.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

KRETIV ŠTÚDIO, o.z.,Diviacka Nová Ves č. 267

IČO: 42275032

Finančná dotácia na rok 2015 200,- 18.08.2015 19.08.2015 zmluva
Zmluva o dielo

TS KUMŠT,Pražská 13,Bratislava

IČO: 42416078

Tanečné vystúpenie počas Novianskych dní 2015 650,- 21.08.2015 22.08.2015 zmluva


Rok 2015 - uzatvorené zmluvy (tabuľka č. 3)


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva o dielo Roman Mečiar,Dlhá 44/19,Prievidza

Príprava a hudobné vystúpenie na finále    regionálneho festivalu detskej populárnej piesne STUDNIČKA 2015

250,- 07.05.2015 08.05.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   

Mesto Nováky, Nám. SNP 349/10,Nováky

IČO: 00318361

Finančný príspevok na mzdy a prevádzku CVČ Nováky
400,-
12.05.2015 13.05.2015

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Mesto Prievidza,Nám. slobody 14,Prievidza

IČO: 318442

Finančný príspevok na mzdy a prevádzku CVČ Spektrum Prievidza
50,- 28.05.2015 29.05.2015 zmluva
Zmluva o dielo

EPI,s.r.o.,Rudlovská cesta 53,B. bystrica

IČO: 368085165

Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie verejného osvetlenia obce Div. Nová Ves 1.042,20 11.06.2015 12.06.2015 ZoD
Zmluva o dielo

Miroslava Žilková, J. Kráľa 682/13,Divín

IČO: 41812506

Vypracovanie Programu rozvoja obce Diviacka Nová Ves do roku 2022 590,- 11.06.2015 12.06.2015 ZoD
Zmluva o poskytnutí služby

CZ CZ Nitra,s.r.o., Zlatomoravecká 5,Nitra

IČO: 31419470

Odborné prehliadky a funkčné skúšky kamerového systému, záručný a pozáručný servis viď. článok IV. 29.06.2015 30.06.2015 zmluva
Darovacia zmluva Ľudmila Lachká, Diviacka Nová Ves č. 69 Podpora športovej činnosti - karate, pre Lukréciu Lachkú 150,- 30.06.2015 01.07.2015 zmluva
Dohoda č. 15/12/054/49

ÚPSVaR,Šumperská 1,Prievidza

IČO: 30794536

Finančný príspevok na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie viď. čl. III. 30.06.2015 01.07.2015 Dohoda
Zmluva o dočasnom užívaní majetku obce

KINET s.r.o.,Diviaky nad Nitricou č. 203

IČO: 36668940

Umiestnenie a prevádzka káblového distribučného systému na príjem a distribúciu internetu a digitál. televízie 1.300,-/rok 30.06.2015 01.07.2015 zmluva
Mandátna zmluva

MANOS CONSULTING,s.r.o.

Južná 36, Nitra

IČO: 46041915

Vypracovanie žiadosti o NFP a výkon externého manažmentu pri realizácii projektu: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Diviacka Nová Ves“ 3.585,- 07.07.2015 08.07.2015 zmluva


Rok 2015 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 2 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Dohoda č. 15/12/054/8    

ÚPSVaR,Šumperská 1,Prievidza

IČO: 30794536

Finančný príspevok na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
viď. čl.  III.
30.03.2015 31.03.2015

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r. 2015

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves

IČO: 31939911

Finančný príspevok na rok 2015 na športovú činnosť 3.660,- 30.03.2015 31.03.2015 zmluva
Zmluva o poskytov. služieb v oblasti nakladania s odpadmi

Dežerická EKO,s.r.o.,Dežerice 193

IČO: 46179801

Zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu 0,- 07.04.2015 08.04.2015 zmluva
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. M./838/129/15

StVS,a.s.,Partizánska cesta 5,B. Bystrica

IČO: 36056006

Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV viď. čl. III. 14.04.2015 15.04.2015 zmluva
Zmluva č. 838-2/2015

StVS,a.s.,Partizánska cesta 5,B. Bystrica

IČO: 36056006

Podmienky zabezpečenia vzájomnej spolupráce pri zabezpečení odkanalizovania ,,Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV" --- 20.04.2015 21.04.2015 zmluva
Dohoda č. 15/12/052/107

ÚPSVaR,Šumperská 1,Prievidza

IČO: 30794536

Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec --- 21.04.2015 22.04.2015 Dohoda
Dohoda č. 15/12/054/37

ÚPSVaR,Šumperská 1,Prievidza

IČO: 30794536

Poskytnutie príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
viď. čl. III. 29.04.2015 30.04.2015 dodatok
Zmluva č. 4/2015 o nájme hnuteľného majetku

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza

IČO: 00158577

Traktor EČV: PD 029AC 150,-€/rok 04.05.2015 05.05.2015 zmluva
Dodatok k zmluve

Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava

IČO: 35763469

Poskytovanie mobilnej služby 1,- 05.05.2015 06.05.2015 dodatok


Rok 2015 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 1 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva o dielo       

STS stavebno obchodná spoločnosť s.r.o.,Záhradnícka 3,Prievidza

IČO: 36328545

Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD 20.176,92 25.02.2015 26.02.2015

zmluva

Zmluva o dielo

Rehák Paving,s.r.o.,Dopravná 18,Topoľčany

IČO:31419810

Výstavba oplotenia areálu ZŠ v obci Diviacka Nová Ves 11.898,- 26.02.2015 27.02.2015 zod
Zmluva o dielo

Rehák Paving,s.r.o.,Dopravná 18,Topoľčany

IČO:31419810

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 pri ZŠ v obci Diviacka Nová Ves 32.254,86 26.02.2015 27.02.2015 zod
Zmluva o dielo

Marián Ondrejička ELEKTROMONT,Železničiarska 6,Topoľčany

IČO: 17623588

Rozšírenie VO pri ZŠ a pri cintoríne vo Vrbanoch v obci Diviacka Nová Ves

9.666,- 27.02.2015 28.02.2015 zod
Zmluva o audite

Mgr. Ing. Katarína Šašková, Medvedzie 119, Tvrdošín

IČO: 42 062 098

Poskytnutie audítorských služieb na roky 2015 - 2018
4.400,- 27.02.2015 28.02.2015 zmluva
Zmluva o preprave odpadu

Agrospol PPD Diviaky nad Nitricou

IČO: 00201189

Preprava odpadov z obce 1,25 €/km 27.02.2015 28.02.2015 zmluva
Zmluva o dielo

PDP, s.r.o.,Nitr. Sučany 387

IČO: 3629581

Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v tribúne na ihrisku v Diviackej Novej Vsi 28.880,96 27.02.2015 28.02.2015 zod
Zmluva o dielo

Ivan Kováčik - KOVIN,Uhlištná 255/13,Čereňany

IČO: 00318396

Elektromontážne a pílčicke práce vykonávané vysokozdvižnou plošinou v zmysle cenovej ponuky 27.02.2015 28.02.2015 zod
Dodatok č. 9 k zmluve o zneškodnení odpadu

Vepos,s.r.o.,Nám. SNP 12,Nováky

IČO: 31610674

Zmena ceny za zmesový komunálny a objemný odpad + poplatok pre tvorbu účelovej finančnej rezervy viď. bod 5.1 27.02.2015 28.02.2015 zod
Dohoda č.7/§52a/2015

ÚPSVaR Prievidza,Šumperská 1,Prievidza

IČO: 30794536

Poskytovanie príspevku ndobrovoľnícku službu ------ 04.03.2015 05.03.2015 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r. 2015

Farský úrad Diviaky nad Nitricou,Diviaky nad Nitr. č.2

IČO: 31924972

Reštaurovanie oltára v rímsko-katolíckom kostole v Diviackej Novej Vsi 1.200,- 24.03.2015 25.03.2015 zmluva


Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158