Diviacka Nov Ves

Ďaľšie zmluvyRok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Predchadzajúce

Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 51 - 58


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
51.

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

SSE - Distribútor, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

IČO:  36442151

Plánovaná realizácia stavby ,,Zahustenie trafostanice a rekonštrukcia NNS -Kohútová"

---
28.10.2016 29.10.2016 zmluva
52. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

SSE - Distribútor, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

IČO:  36442151

Plánovaná realizácia stavby ,,Diviacka Nová Ves - Stred - zahustenie trafostanice D.N.V. Cuore"
--- 07.11.2016 08.11.2016 Zmluva
53. Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM

DEUS, Kýčerského 5, Bratislavca

IČO: 45736359

Pripojenie k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúca spolupráca
--- 08.11.2016 09.11.2016 Zmluva
54.

Dohoda č. 16/12/012/14

ÚPSVaR, Šumperskáč. 1, Prievidza

IČO: 37916289

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec (UOZ)

--- 15.12.2016 16.12.2016 zmluva
55. Dohoda č. 16/12/010/18

ÚPSVaR, Šumperskáč. 1, Prievidza

IČO: 37916289

Dohoda o pomoci občanom v hmotnej núdzi

--- 15.12.2016 16.12.2016 zmluva


Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 45 - 50


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
45.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

Dobrovoľný hasičský zbor Diviacka Nová Ves č.267

IČO:  177474/1908

Finančný príspevok na rok 2016

1.200,-
06.09.2016 07.09.2016 zmluva
46. Dohoda o zabezpečení odbornej praxe

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 

Odborná prax žiakov SOŠ
---
09.09.2016 10.09.2016 zmluva
47. Dohoda o zabezpečení odbornej praxe Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Odborná prax žiakov SOŠ --- 09.09.2016 10.09.2016 Zmluva
48. DODATOK č. 1 k ZMLUVE DS21/2015

Dežerická EKO, s.r.o., Dežerice 193

IČO: 46 179 801

Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadom 1,495€/25 ks vriec bez DPH 26.09.2016 27.09.2016

Zmluva

49. Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600458

Generali Poisťovňa, a.s.,
Lamačská cesta 3/A, Bratislava

IČO: 35 709 332

Poistenie aktivačných pracovníkov 15,, 18.10.2016 19.10.2016

Zmluva

50. DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO ZMLUVY: 391/2015-2050-1200

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava 212

IČO: 00686832

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO   FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - viď. čl. 1, 2, 3
--- 20.10.2016 21.10.2016

Dodatok

Zmluva

príloha 1

priloha

príloha 2

priloha

príloha 3

prilohaRok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 38 - 44


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
38.

Zmluva o dielo

Jozef Šimora PCHE -montáže
Kostolná Ves 173

IČO: 34636013

,,Pripojovací plynovod STL D32 pre materskú školu v Diviackej Novej Vsi"

2.117,52
28.06.2016 29.06.2016 zmluva
39. Zmluva o dielo

Rehák Paving, s.r.o., Dopravná 18, Topoľčany

IČO: 31419810

„Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 hornej autobusovej zastávke v obci Diviacka Nová Ves“ 34.892,40 25.07.2016 26.07.2016 zmluva
40. Zmluva o dielo

Radoslav Chalmoviansky KOROZ, Domovina 254/11, Zem. Kostoľany

IČO: 35387173

,,Bezpečnostné zábradlie na lávku a vybudovanie novej lávky s bezpečnostným zábradlím pri hornej autobusovej zastávke v Diviackej Novej Vsi“

8.710,- 25.07.2016 26.07.2016 zmluva
41. Zmluva o dielo

Ing. Gurin Milan DEMOS, Pstruhárska 5, Handlová

IČO: 31053114

,,Rekonštrukcia a modernizácia kotolne MŠ v obci Diviacka Nová Ves“ 14.764,16 09.08.2016 10.08.2016 zmluva
42. Zmluva č. 2016/0433 o poskytnutí dotácie

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

IČO: 36126624

Dotácia na výdavky spojené s uskutočnením akcie ,,Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny" 21.8.2016 1.300,- 16.08.2016 17.08.2016 zmluva
43. Dodatok č. 11 k zmluve o zneškodnení odpadu

VEPOS, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Zvýšenie rakultivačného poplatku za uloženie odpadu 3,19 €/ t 26.08.2016 27.08.2016 zmluva
44. Zmluva o dodávke plynu

SPP, a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka plynu pre materskú školu --- 31.08.2016 01.09.2016 zmluva


Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 31 - 37


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
31.

Dohoda č. 16/12/054/71

ÚPSVaR, Šumperská1, Prievidza

IČO: 30795436

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracov. miesta pre znevýhodnených ,,Šanca na zamestnanie"
viď. čl. III.
29.04.2016 01.04.2016 zmluva
32.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ÚPSVaR, Šumperská1, Prievidza

IČO: 30795436
Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
viď. čl. III. 29.04.2016 01.04.2016 zmluva
33. Zmluva o dielo 05/A/2016

AM - studio, s.r.o., Tovarnícka 2104/19, Topoľčany

IČO: 46549943

Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Diviacka Nová Ves" 1.164,- 03.05.2016 04.05.2016 ZoD
34.
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, Bratislava

IČO: 35942436

Poskytovanie elektronických služieb prostredníctvom elektronickej pobočky --- 10.05.2016 11.05.2016 zmluva
35.
Zmluva o dielo Laura Belicová, Domovina 245/2, Zem. Kostoľany Hudobné vystúpenie na finále festivalu detskej populárnej piesne Studnička 2016 350,- 14.05.2016 15.05.2016 ZoD
36.
Hromadná licenčná zmluva

SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova č. 3, Bratislava

IČO: 00178454

Podujatie so živou hudbou - tanečná zábava ,,Electric" --- 06.06.2016 07.06.2016 zmluva
37.
Dodatok č. 1 k zmluve č. 391/2015-2050-1200 o poskytnutí NFP

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava

IČO: 00686832

Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Diviacka Nová Ves --- 14.06.2016 15.06.2016

dodatok

zmluva

príloha 1

priloha

príloha 2

prilohaRok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 23 - 30


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
23.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Mestská organizácia SRZ, Bottova 5, Prievidza

IČO: 178209306

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 1.000,-
30.03.2016 31.03.2016 zmluva
24. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou č. 121

IČO: 36126683

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 250,-
30.03.2016 31.03.2016 zmluva
25. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Farský úrad Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Niotricou č. 2

IČO: 31924972

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 2.500,- 01.04.2016 02.04.2016 zmluva
26. Zmluva o poskytovaní praktického vyičovania formou odbornej praxe

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

IČO: 00162094

Dvojtýždňová odborná prax pre študenta 2. ročníka --- 08.04.2016 09.04.2016 zmluva
27. Zmluva č. 16100379

Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava

IČO: 17310598

Vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov - miestny rozhlas 38,50 08.04.2016 09.04.2016 zmluva
28. Zmluva č. ZBA0831201502

ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

IČO: 35858010

Dohoda o podmienkach prevádzkovania systému triedeného odpadu v obci --- 18.04.2016 19.04.2016 zmluva
29. Zmluva o diela č. 41/2016

LACKOVIČOV SERVIS, s.r.o., Žnatínska 771/1, Čereňany

IČO: 50053531

 

Zabezpečenie odberu a analýzy vzorky odpadovej vody z ČOV viď. čl. V. 21.04.2016 22.04.2016 ZoD
30. Zmluva č. 26644 o poskyt. dotácie z prostriedkov DPO SR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislabva

IČO: 00177474

Dotácia na zabezpečenie materialno-technického vybavenia Dobrovoľného hasičského zboru obce 2.000,- 21.04.2016 22.04.2016 zmluva


Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 15 - 22


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
15.

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania

VO SK,a.s., Záhradnícka 151, Bratislava

IČO: 45 647291

Odborné služby v oblasti verejného obstarávania pre zákazku „Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves“ 3.600,-
11.03.2016 12.03.2016 zmluva
16. Darovacia zmluva Ľudmila Lachká, Div. Nová Ves č. 69 Poskytnutie peňažného daru na podporu športovej činnosti 150,- 17.03.2016 18.03.2016 zmluva
17.

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Mesto Nováky

IČO: 00318361

Poskytnutie FP na mzdy a prevádzku CVČ, J.C.Hronského 356/2, Nováky 500,- 18.03.2016 19.03.2016 zmluva
18.

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves

IČO: 31939911

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 4.100,- 21.03.2016 22.03.2016 zmluva
19. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

o.z. Kreativ štúdio, Diviacka Nová Ves č. 267

IČO: 42275032

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 500,- 21.03.2016 22.03.2016 zmluva
20. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Mesto Prievidza,Námestie slobody č. 14, Prievidza

IČO: 003188442

Poskytnutie FP na mzdy a prevádzku CVČ Spektrum, K. Nováckeho 14,Prievidza
100,- 29.03.2016 30.03.2016 zmluva
21. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ZO Slovenského zväzu chovateľov poštových holubov, Diviacka Nová Ves

IČO: 31790852

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 150,- 30.03.2016 31.03.2016 zmluva
22. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ZO SZZP Diviacka Nová Ves, Div. Nová Ves č. 267

IČO: 00698172

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 400,- 30.03.2016 31.03.2016 zmluva


Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 8 - 14


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
8. Zmluva o dielo

Peter Dadík DAP, Div. Nová Ves č. 267

IČO:33976431

Výroba nábytku: 5 ks rokovací stôl na balkón sály KD, 3 ks +2 ks rokovací stôl do zasadačky KD 1.874,40 05.02.2016 06.02.2016 zmluva
9. Zmluva o uzvretí budúcej zmluvy č. ZBA0831201502

ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava

IČO: 35858010

Prevádzka systému združeného nakladania s odpadmi v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov --- 15.02.2016 16.02.2016 zmluva
10. Zmluva č. 4300040424 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.,Pri Rajčianke 2927, Žilina

IČO: 36442151

Zníženie odberaného výkonu z distribučnej siete - verejné osvetlenie - obec
--- 15.02.2016 16.02.2016 zmluva
11. Zmluva č. 4300040425 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.,Pri Rajčianke 2927, Žilina

IČO: 36442151
Zníženie odberaného výkonu z distribučnej siete - verejné osvetlenie - obec
--- 15.02.2016 16.02.2016 zmluva
12. Zmluva č. 4300040427 o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej siete

Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s.,Pri Rajčianke 2927, Žilina

IČO: 36442151
Zníženie odberaného výkonu z distribučnej siete - verejné osvetlenie - tribúna TJ
--- 15.02.2016 16.02.2016 zmluva
13. Dodatok č. 10 k zmluve o zneškodnení odpadu

VEPOS, s.r.o., Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Zmena ceny za zmesový komunálny odpad a objemný odpad od 1.3.2016 viď. bod č. 5.1 26.02.2016 27.02.2016 zmluva
14. Dodatok č. 1602JV1303JV017D1 k zmluve na poskytnutie služby

DATALAN, a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava

IČO: 35810734

Poskytnutie práva používať APV licenciu - rozšírenie služieb 54,- 26.02.2016 27.02.2016 zmluva

 Rok 2016 - uzatvorené zmluvy od č. 1 - 7


p.č. Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
1. Dohoda 15/12/012/34

ÚPSVaR, Šumperská 1, Prievidza

IČO: 37916289

Zabezpečenie aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi --- 04.01.2016 05.01.2016 zmluva
2. Zmluva o poskytov. verejných služieb

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

SIM karta č.8942101110139293997 za účelom ovládania nastavení verejného osvetlenia v obci --- 13.01.2016 14.01.2016 zmluva
3. Zmluva o poskytov. verejných služieb

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270
SIM karta č.8942101110139293195 za účelom ovládania nastavení verejného osvetlenia v obci --- 13.01.2016 14.01.2016 zmluva
4. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

IČO: 36442151

Elektroenergetické zariadenie ,,Diviacka Nová Ves - Stred - zahustenie TS D.N.Ves CUORE" --- 22.01.2016 23.01.2016 zmluva
5. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

IČO: 36442151
Časť pozemku, na ktorom sa bude nachádzať elektroenergetické zariadenie ,,Diviacka Nová Ves - Stred - zahustenie TS D.N.Ves CUORE" --- 22.01.2016 23.01.2016 zmluva
6. Dodatok č. 1 k zmluve ,,Úprava povrchov vestibulu a zasadačky KD"

STS stavebno obchodná spoločnosť s.r.o., Záhradnícka 3, Prievidza

IČO: 36328545

Rozšírenie objemu prác na objekte 2.096,71 02.02.2016 03.02.2016 zmluva
7. Zmluva č. M/838-2/1/15

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, B. Bystrica

IČO: 36056006

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ,,Aglomerácia Diviaky nad Nitricou: Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou - kanalizácia a ČOV" --- 04.02.2016 05.02.2016 zmluva


Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara