Diviacka Nov Ves

Ďaľšie zmluvyRok 2014 Rok 2013 Predchadzajúce

Rok 2014 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 5 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Dodatok č. 1 k dohode č. 107/§51/2014 zo dňa 28.10.2014         

ÚPSVaR Prievidza,Šumperská 1,Proevidza

IČO: 37916289


Absolventská prax financovaná z prostiriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR
-----
17.12.2014 18.12.2014

zmluva

Zmluva o dielo

Ing. Gurin Milan DEMOS,Pstruhárska 5,Hadlová

IČO: 31053114

Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia a rozvodov kúrenia (klub dôchodcov) 6.395,73 17.12.2014 18.12.2014 ZoD
Zmluva o dielo

Ing. Gurin Milan DEMOS,Pstruhárska 5,Hadlová

IČO: 31053114

Rekonštrukcia a modernizácia vykurovacieho zariadenia a rozvodov kúrenia (tribúna TJ Družstevník Div. Nová Ves) 4.950,61 18.12.2014 19.12.2014 ZoD


Rok 2014 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 4 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v  €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva o dielo         

Milan Kováč, Vrbany 358, Diviacka Nová Ves

IČO: 37462067


Realizácia novej stavby-oporný múr-jaroj Vrbany v obci Diviacka Nová Ves 1.679,32 30.10.2014 31.10.2014

zmluva

Dohoda č. 107/§ 51/2014

ÚPSVaR, Šumperská 1, Prievidza

IČO: 37916289

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe  absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie. 0,- 31.10.2014 01.11.2014

zmluva

Dohoda č.47/§ 52/2014

ÚPSVaR, Šumperská 1, Prievidza

IČO: 37916289
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť. viď. článok III. 31.10.2014 01.11.2014

zmluva

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Komunálna poisťovňa,a.s.,ViennaInsurance Group,Štefánikova 17,Bratislava

IČO: 31595545

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti fotmou menších obecných služieb pre obec
16,25 31.10.2014 01.11.2014 zmluva
Zmluva o dielo

Ing. Gurin Milan DEMOS,Pstruhárska 5,Handlová

IČO 31053114

Rekonštrukcia a modernizácia kotolne ZŠ v obci Diviacka Nová Ves 29.994,96 25.11.2014 26.11.2014 ZoD
Zmluva o audite

Mgr.Ing. Katarína Šašková,Medvedzie 119,Tvrdošín

IČO: 42062098

Vykonanie auditu účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014a vypracovanie výročnej správy za rok 2014 1.100,- 26.11.2014 27.11.2014 zmluva
Dodatok č. 1 k dohode č. 47/§52/2014 zo dňa 31.10.2014

ÚPSVaR, Šumperská 1, Prievidza

IČO: 37916289
Dodatok k dohode na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť. ----- 04.12.2014 05.12.2014 dodatok
Zmluva o dielo

CZ CZ Nitra s.r.o.,Zlatomoravecká 5,Nitra

IČO: 31419470

Kamerový systém v obci Diviacka Nová Ves 10.012,80 16.12.2014 17.12.2014 ZoD
Zmluva č. 005/TN/2014

Ministerstvo vútra SR-Okresný úrad Trenčín,Hviezdoslavova č.3,Trenčín

IČO: 00151866

Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtuSR na rok 2014 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality 8.000,- 16.12.2014 17.12.2014 zmluva

 

 Rok 2014 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 3 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva  č. 100415 08U01 o poskytnutí dotácie na rok 2014

Environmentálny fond, Bukureštská č.4, Bratislava

IČO: 30796491

Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v obci Div. Nová Ves
70.000,- 22.07.2014 23.07.2014

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Mesto Prievidza, Nám. slobody 14,Prievidza

IČO: 00318442

Dotácia na mzdy a prevádzku  CVČ Spektrum,K.Nováckeho 14,Prievidza 100,-
28.07.2014 29.07.2014

fa

Zmluva o dielo

Rehák Paving, s.r.o.Dopravná 18,Topoľčany

IČO: 31419810

Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 v obci Diviacka Nová Ves. 24.408,49 29.07.2014 30.07.2014

dohoda

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava

IČO: 35763469

Umiestnenie a prevádzkovanie telekomunikačnej technológie (priestor vedľa pošty) 416,10/rok 30.07.2014 31.07.2014 zmluva
Zmluva o dielo

Martin Kupec, Hlavná 545/81, Nitr. Rudno

IČO: 40648281

,,Úprava okolia" - Zvýšenie bezpečnosti chodcov na ceste II/574 v obci Diviacka Nová Ves 3.160,10 02.09.2014 03.09.2014 zmluva
Dodatok č. 1 k dohode č.7/52/2014 zo dňa 31.3.20144

ÚPSVaR Prievidza,Šumperská 1,Prievidza

IČO: 37916289

Úprava práv a povinností, týkajúcich sa spolufinancovania príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS pre obec. 0,- 11.09.2014 12.09.2014 dodatok
Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

TJ Družstevník Diviacka Nová Ves

IČO: 31939911

Poskytnutie FP na rok 2014 - zakúpenie traktorovej kosačky.
3.000,- 19.09.2014 20.09.2014 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

Farský úrad Diviaky nad Nitricou

IČO: 31924972

Poskytnutie FP na rok 2014 na výstavbu kaplnky Lurdskej Panny Márie v priestoroch rímsko-katolíckeho kostola v Diviackej Novej Vsi a pre Veritas na zákúpenie príslušenstva k prehrávaniu hudobných  podkladov počas sv. omšiach. 1.100,- 01.10.2014 02.10.2014 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu,Bottova 5,Prievidza

IČO: 178209306

Poskytnutie FP na rok 2014 na údržbu a starostlivosť o vodné toky, zarybnenie, zakúpenie elektromotora ... (viď. predmet zmluvy)
1.000,- 07.10.2014 08.10.2014 zmluva


Rok 2014 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 2 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v €
Zverejnené Účinnosť PDF
Dohoda č.7/§52/2014

ÚPSVaR, Šumperská č.1, Prievidza

IČO: 37916289
Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb v obci.
viď. článok III.
31.03.2014 01.04.2013

zmluva

 

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 8/5/2012 zo dňa 22.2.2012

PDP,s.r.o.,Nitrianske Sučany č. 387

IČO: 36295981

Stanovenie čiastkovej ceny diela na základe pridelenej dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava (ČOV) 73.684,22 20.05.2014 21.05.2014

zmluva

Dohoda č. 14/12/010/15 zo dňa 28.5.2014

ÚPSVaR, Šumperská č.1, Prievidza

IČO: 37916289
Pracovná činnosť prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi 0,- 28.05.2014 29.05.2014

dohoda

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2013.

Mgr. Katarína Šašková,Medvedzie 119,Tvrdošín

IČO: 42062098

Audit účtovnej závierky,audit súladu výročnej správy a audit konsolidovanej účtovnej závierky obce Diviacka Nová Ves k 31.12.2013. 1.000,- 30.05.2014 31.05.2014

zmluva

Zmluva o dielo

STS stavebno obchodná spoločnosť,s.r.o.,Záhradnícka 6,Prievidza

IČO: 36328545

Rekonštrukcia havarijného stavu vstupného schodišťa obecného úradu v obci Diviacka Nová Ves. 10.375,66 30.05.2014 31.05.2014

zmluva

Dodatok č.1 k Dohode č. 14/12/010/15 zo dňa 28.5.2014

ÚPSVaR, Šumperská č.1, Prievidza

IČO: 37916289

Pridanie pracovných činností pre občanov v hmotnej núdzi 0,- 03.06.2014 04.06.2014

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

KREATIV ŠTÚDIO, Diviacka Nová Ves č. 267

IČO: 42275032

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2014.
100,- 19.06.2014 20.06.2014

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

ZO SZZP Diviacka Nvá Ves č. 267

IČO: 00698172

Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce na rok 2014. 400,- 26.06.2014 27.06.2014

zmluva

Dohoda č. 39/§12/2014

ÚPSVaR Prievidza,Šumperská 1,prievidza

IČO: 37916289

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec od 1.7. - 31.12.2014 0,- 01.07.2014 02.07.2004

dohoda

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Mesto Nováky

IČO: 00318361

Dotácia na mzdy a prevádzku Centra voľného času, J.C.Hronského 356/2,Nováky 150,- 22.07.2014 23.07.2014

zmluvaRok 2014 - uzatvorené zmluvy ( tabuľka č. 1 )


Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena  v €
Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva
o poskytnutí  dotácie z rezervy predsedu vlády SR.

Úrad vlády SR, Nám. slobody č.1, Bratislava

IČO: 00151513
Zabezpečenie sociálnych služieb v roku 2013 pre PE-ES,n.o. Diviacka Nová Ves. 38.400,-€ 03.01.2014 21.12.2013

zmluva

rpzpočet

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava

IČO: 35697270

Zmena programu Panter 40 € na SIM karte + Samsung Galaxy S4 mini 0,- 24.01.2014 25.01.2014

pdf

pdf

Dodatok č. 8 k zmluve o zneškodnení odpadu

Vepos, s.r.o.,Nám. SNP 12, Nováky

IČO: 31610374

Zmena základnej ceny za komunálny odpad. 30,55 €/t bez DPH 31.01.2014 01.02.2014

pdf

Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu

SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO: 35815256

Dodávka plynu od 01.02.2014 - 31.01.2016 viď. dodatok 31.01.2014 01.02.2014 dodatok k zmluve
Zmluva o poskytnutovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Chlumeckého 4, Bratislava

IČO: 17316219

Aktualizácia údajov katastra nehnuteľnosti 31.12.2013. 0,- 17.02.2014 18.02.2014

zmluva

Zmluva o dielo

STS stavebno obchodná spoločnosť s.r.o.,Záhradnícka 3,Prievidza

IČO: 36328545

Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves - 2.etapa. 35.994,10 21.02.2014 22.02.2014

zmluva

Dohoda č. 1/§ 50j/NS/2014

ÚPSVaR Prievidza, Šumperská 1, Prievidza

IČO: 37916289

Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. viď. článok č. II. a III. 28.02.2014 01.03.2014

dohoda

Zmluva o dielo Július Uhlár, Div. Nová Ves č. 414 Ozvučenie kultúrneho domu. 300,- 28.02.2014 01.03.2014

ZoD

Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

TJ Drižstevník Diviacka Nová Ves

IČO: 31939911

Poskytnutie FP na rok 2014. 4.160,- 06.03.2014 07.03.2014

zmluva

Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

IČO: 36126683

Poskytnutie FP na rok 2014. 350,- 14.03.2014 15.03.2014 zmluva
Zmluva o poskytnutí finančnej dotáciez rozpočtu obce Diviacka Nová Ves v roku 2014.

ZO SZCHPH Diviacka Nová Ves

IČO: 31790852

Poskytnutie FP na rok 2014. 50,- 14.03.2014 15.03.2014 zmluva
Zmluva o úrazovom poistení. Komunálna poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,Bratislava IČO: 31595545 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej práce formou menších obecných služieb pre obec. 19,50€ 31.03.2014 1.4.2014 zmluva


Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158